Mendelova univerzita Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. KUHIG
 

Průhonický park

Od roku 2018 začalo v rámci projektu výzkumu a vývoje Ministerstva kultury ČR Program Národní a kulturní identity (NAKI) kód: DG16P02M027 Průhonice jako zahradnický fenomén – více než stoletá tradice introdukce, šlechtění a použití okrasných bylin důkladné mapování bylinného patra celého Průhonického parku s cílem zachytit co možná nejdůkladněji naturalizované okrasné trvalky, které mají potenciál pro využití v zahraní a krajinářské architektuře z pohledu jejich vlastnosti naturalizace. V rámci projektu se podařilo v roce 2020 zpracovat unikátní mapu Identifikace a vývoj významných výsadeb vytrvalých okrasných bylin v areálu Průhonického parku na základě srovnání historické dokumentace a současného stavu, která postihla 24 taxonů, které bylo možné vyhodnotit na základě již provedených mapových záznamů v 70. a 90. letech 20. stol. Došlo tak k unikátnímu srovnání dat s časovým odstupem a graficky bylo možné podložit nárůst či úbytek konkrétních druhů okrasných trvalek v parku.

V roce 2021 došlo v rámci institucionální podpory Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VUKOZ-IP-00027073) k navázání na předešlý výzkum a získaná data byla nadále zpracovávána a mapování bylo rozšířeno o další taxony okrasných bylin. Výstupem je tak mapa
Identifikace a vývoj významných výsadeb vytrvalých okrasných bylin v areálu Průhonického parku na základě srovnání historické dokumentace a současného stavu II, kdy bylo do mapových podkladů dodáno 81 taxonů trvalek, které nebyly v minulosti mapovány. Jedná se tak o jejich první zanesení do mapového podkladu. V témže roce, tj. 2021 byla do série map k Průhonickému parku dodána i mapa Identifikace invazivně zplaňujících a potenciálně invazivních okrasných bylin v Průhonickém parku, , která se věnuje zejména problematice invazí a navazuje tak volně na předešlé mapy. Zachyceny byly druhy, které se staly v parku, ač míněny často jako okrasné, problematickými či vyžaduje jejich pěstování dohled. Pro dříve mapované druhy byly zpracovány kategorie naturalizace a kriticky byla vyhodnocena míra jejich zplanění či dokonce invaze, která vychází jak z obecných poznatků, tak zejména z chování druhů v Průhonickém parku.

Kromě mapovaných druhů jsou uveřejněné mapy doplněny obsáhlými texty, které mají za cíl objasnit historické pozadí výskytu okrasných trvalek v parku, dále jsou souhrnně uváděny prameny pro možné další studium historického vývoje Průhonického parku. Právě zpracovávání historických dat je nejnáročnější částí výzkumu, kdy se mohou neustále objevovat nové souvislosti. Proto bude v roce 2022 vydána poslední ze série map, která má za cíl uzavřít bádání i na poli historie bylin v Průhonickém parku.